Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpeného cestovného lístka na strane jednej a spoločnosťou s ručením obmedzeným EUROPA EXPRES s.r.o. na strane druhej.

 

1.   EUROPA EXPRES  S.R.O./ PREDÁVAJÚCI

 

EUROPA EXPRES s.r.o. predáva cestovné lístky prostredníctvom vlastného predajného systému na svojej webovej stránke na základe zmluvy o sprostredkovaní predaja. Hlavným cieľom internetového predaja lístkov je uľahčiť všetkým záujemcom získavanie informácií o voľných miestach, termínoch a cenách cestovného. EUROPA EXPRES s.r.o. je slovenská spoločnosť zaoberajúca sa prepravou osôb primárne do destinácií v Rakúsku, Taliansku a Švajčiarsku, avšak aj po celej Európe. Viac informácii o spoločnosti je možné nájsť priamo na internetovej stránke www.europa-expres.sk.

 

2.   CESTOVNÝ LÍSTOK

 

Klasický papierový cestovný lístok vytlačený majiteľom cestovného lístka, ktorý mu bol zaslaný na e-mail, po zrealizovaní internetového predaja.

Cestovný lístok umožní majiteľovi za jednorazový poplatok absolvovať cestu do destinácie v danom termíne, vzhľadom na údaje uvedené na cestovnom lístku.

Na cestovnom lístku musí byť:

- miesto nástupu, cieľová stanica, termín cesty, cena lístka, číslo objednávky.

 

3.   MAJITEĽ CESTOVNÉHO LÍSTKA / KUPUJÚCI

 

Majiteľ cestovného lístka je osoba, ktorá získala lístok jeho zakúpením cez internetový predaj spoločnosti. Predaj vstupeniek tretím osobám je zakázaný.

 

4.   REGISTRÁCIA

 

Rezervácie cestovných lístkov v internetovom obchode spoločnosti EUROPA EXPRES s.r.o. môžu vykonávať registrovaní užívatelia (cestujúci) alebo užívatelia, ktorí vyplnia všetky povinné údaje potrebné na nákup cestovného lístka. Registrácia je bezplatná, je nutné vyplniť všetky povinné polia registračného formulára vrátane zadania platnej e-mailovej adresy pre komunikáciu medzi užívateľom (cestujúcim) a systémom. Cestujúci, ktorý sa zaregistruje do systému vyplnením formulára, potvrdzuje, že sa zoznámil so "Zmluvnými prepravnými podmienkami pre rezerváciu a predaj cestovných dokladov v internetovom obchode spoločnosti EUROPA EXPRES s.r.o. v plnom rozsahu a súhlasí s nimi.

 

5.   OBJEDNÁVKA

 

Ako si môže kupujúci objednať cestovné lístky cez internet:

 

1. pred samotnou kúpou lístkov je potrebné sa zaregistrovať na www.europa-expres.sk alebo vybrať si daný cestovný lístok a správne a korektne vyplniť údaje pri potvrdzovaní objednávky

2. pre registrovaných platí prihlásenie na stránku užívateľským menom a heslom

3. v sekcii “Predaj lístkov” je potrebné vyplniť objednávkový formulár. Užívateľovi sú predvypísané vybrané políčka, podľa údajov uvedených pri registrácii. Niektoré z týchto polí je možné pri objednávke meniť

4. po vyplnení objednávkového formulára zvolí zákazník jednu z metód platby (TrustPay, platba bankový prevodom, hotovosť)

5.  zákazníkovi je vygenerovaný unikátny variabilný symbol, ktorý je dôležitý pre prípadnú neskoršiu komunikáciu so spoločnosťou EUROPA EXPRES s.r.o.. Zákazníkovi je odoslaný objednávkový formulár emailom, tak ako ho vyplnil s dodatočnými údajmi spoločnosti.

6. pri platbe cez TrustPay bude klient presmerovaný na server spoločnosti TrustPay kde môže vykonať prevod, prip. platba kartou

7. Pri platbe cez TrustPay: 

Na serveri tejto spoločnosti zákazník zaklikne či bude platba realizovaná prevodom alebo využije možnosť platby kartou. TrustPay ponúkne klientovi na obrazovke preddefinovanú platbu z jeho bežného účtu na účet spoločnosti prip. Bude od neho žiadať číslo kreditnej karty, jej expiráciu a potvrdenie platby zadaním bezpečnostného kódu. TrustPay zabezpečí, aby klient nemohol pri platbe meniť preddefinované položky a to: 

a) účet prijímateľa (obchodníka)

b) suma

c) variabilný symbol

d) špecifický symbol

e) konštantný symbol

Klient následne potvrdí alebo zruší platbu. Úspešnú realizáciu platby oznámi spoločnosť TrustPay informačným oknom.

8. Pri platbe cez CardPay:

Platba prebieha pomocou virtuálneho POS terminálu spoločnosti TrustPay. Vždy je možné platiť len takými kartami ktorých symbol sa nachádza na stránke spoločnosti. Je možné použiť uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete. V chránenom prostredí TrustPay zadáva klient údaje o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu) a potvrdí sumu v EUR. Tieto údaje zákazník zadáva len v tomto termináli, nikdy však na stránkach spoločnosti EUROPA-EXPRES s.r.o.. Úspešnú realizáciu platby TrustPay oznámi informačným oknom na obrazovku klienta.

9. Na zrušenie už zaplateného cestovného dokladu sa vzťahujú podmienky podľa bodu 7. 

 

6.   PLATBA

 

a)    TrustPay (platba cez portál TrustPay a virtuálny POS terminál TrustPay). Použiť môžete uvedené karty ktoré akceptuje TrustPay a sú vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou

b)    TrustPay pre zákazníkov ktorý chcú výhradne platiť prevodom v prostredí TrustPay

c)    Osobne pred  uskutočnením prepravy alebo pri nástupe na objednanú cestu

d)    Bezhotovostne – úhrada faktúry prevodom

e)    Šekom

 

 

7.   PODMIENKY STORNOVANIA CESTOVNÉHO LÍSTKA

 

a)  Pri stornovaní cestovného lístka 48 hod a viac pred objednaným odchodom sa odpočíta 0% z ceny cestovného.

b)  Pri stornovaní cestovného lístka od 24 do 48 hod pred objednaným odchodom sa odpočíta 25% z ceny cestovného.

c)  Pri stornovaní cestovného lístka od 12 do 24 hod pred objednaným odchodom sa odpočíta 50% z ceny cestovného.

d)  Nárok na vrátenie - stornovanie cestovného lístka  zaniká, ak sa uplatňuje v  lehote kratšej ako 12 hod  pred objednaným odchodom.

e)  Zmenu dátumu cesty je možné vykonať najneskôr 24 hod pred objednaným odchodom, pričom pri zmene dátumu cesty sa odpočíta 25% z ceny cestovného. Nárok na zmenu dátumu cesty zaniká, ak sa uplatňuje v lehote kratšej ako 24 hodín pred odchodom automobilu.

f)  V prípade nedodržania prepravných podmienok zo strany dopravcu (zrušenie objednanej cesty  z  prevádzkových  dôvodov, nevykonanie cesty, resp. jej časti, meškanie z titulu poruchy vozidla) sa zaplatené cestovné alebo jeho časť vráti bez odpočítania storno poplatku, na základe písomnej žiadosti cestujúceho. O výške vrátenia cestovného rozhodne dopravca, ktorý prepravu vykonal po preskúmaní skutočnosti, najviac však do výšky zaplatenej ceny cestovného. Cestujúci je oprávnený podať žiadosť o vrátenie cestovného najneskôr do troch mesiacov od dátumu nástupu na prepravu.

g)  Objednaným odchodom sa rozumie orientačný čas odchodu uvedený na stránke www.europa-expres.sk pre konkrétny deň v týždni.

 

8.   DODACIE PODMIENKY

 

Cestovné lístky, hlavne pri predaji cez internet sú prednostne zasielané klientovi na jeho emailovú adresu. Po ich obdržaní si ich zákazník sám vytlačí. Za poplatok je možné zaslanie lístkov aj kuriérskou službou. Po prípadnej dohode a dostatočnom preukázaní totožnosti, je možné dostať cestovný lístok priamo od vodiča pri nastupovaní do automobilu.

 

9.   PRÁVA MAJITEĽA CESTOVNÉHO LÍSTKA

 

Majiteľ cestovného lístka je oprávnený  tento použiť na jednorazovú prepravu z/do zvolenej  destinácie . Po dopravení na určené miesto platnosť cestovného lístka končí a nie je možné ho opätovne použiť. Majiteľ cestovného lístka je  pri požiadaní povinný predložiť s cestovným lístkom aj preukaz totožnosti.

 

10.   POVINNOSTI MAJITEĽA CESTOVNÉHO LÍSTKA

 

Majiteľ cestovného lístka je povinný si tento starostlivo uschovať ako daňový doklad. Za nedbalé používanie sa považuje okolnosť, kde sa jej bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môže zmocniť tretia osoba. Cestovný lístok môže byť použitý len k účelom, ku ktorým je určený. Akékoľvek iné použitie je zakázané.

 

11.   PREPRAVCA, SPOLOČNOSŤ EUROPA EXPRES s.r.o. SA ZAVÄZUJE

 

Zabezpečiť riadnu, prípadne adekvátnu náhradnú dopravu na dátum a čas, ktorý je dohodnutý medzi spoločnosťou a klientom zakúpením cestovného dokladu (s označením dátumu a času). Prepravca sa zaväzuje poskytnúť cestujúcemu komfortný štandard zodpovedajúci cene cestovného lístka.

 

12.   PREPRAVCA NENESIE ZODPOVEDNOSŤ

 

Za oneskorené príchody cestovných lístkov na email spôsobené technickými problémami mimo dosahu spoločnosti (napríklad výpadok emailového servera) a problémy s tým súvisiace.

 

13.   ZMENY ROZSAHU SLUŽIEB

 

V prípade zmeny rozsahu poskytovaných služieb, napríklad časovému oneskoreniu je poskytovateľ služieb povinný v predstihu informovať majiteľa cestovného lístka. Spoločnosť si vyhradzuje právo pozmeniť služby v adekvátnej hodnote ceny lístka. V prípade nesúhlasu so zmenami, môže majiteľ cestovného lístka zrušiť objednávku, prípadne požadovať kompenzáciu telefonicky na telefónnom čísle +421 908 909 231.

 

14.   DOBA PLATNOSTI

 

Cestovný lístok je platný len na konkrétnu trasu a čas, na ktoré bol zakúpený.

 

15.   STRATA / KRÁDEŽ

 

Pri strate alebo krádeži cestovného lístka je nutné čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť spoločnosti EUROPA-EXPRES s.r.o., najlepšie na telefónne číslo spoločnosti +421 908 909 231, prípadne na e-mailovú adresu spoločnosti: objednavky@europa-expres.sk.

 

16.   REKLAMÁCIA

 

Reklamácie sú vybavované:

1. emailom na adrese objednavky@europa-expres.sk

2. telefonicky na čísle +421 908 909 231 (od 8:00 do 18:00)

3. poštou na adrese EUROPA EXPRES s.r.o., Štúrova 20, 040 01 Košice

 

17.   OCHRANA DÁT

 

Spoločnosť EUROPA EXPRES s.r.o. registruje a spracováva všetky osobné údaje majiteľa cestovného dokladu, ktoré získala na základe nadobudnutého zmluvného vzťahu. Sú to predovšetkým meno, priezvisko, adresa, telefónny/mailový kontakt. Tieto údaje môžu byť použité zo strany EUROPA EXPRES s.r.o. na marketingové a reklamné účely.

Spoločnosť EUROPA EXPRES s.r.o. sa zaväzuje, že chráni jej zverené osobné údaje pred odcudzením a prípadným zneužitím tretími osobami. 

 

| |
Operátori nie sú prítomní. Zanechajte nám odkaz alebo nám napíšte neskôr.
Meno, priezvisko:
Váš e-mail:
Predmet: