PREPRAVNÝ PORIADOK

 

 

 

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

1.1. Tento prepravný poriadok je vyhotovený v súlade a na vykonanie príslušných ustanovení Zákona č. 56/2012 o cestnej doprave (ďalej len „zák. č. 56/2012“) a v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ č. 181/2011zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave (ďalej len „Nar. č. 181/2011“).

1.2. Tento prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle Dopravcu, ktorým je EUROPA EXPRES s.r.o., so sídlom Obchodná 39, 811 06 Bratislava (ďalej len Dopravca).

1.3. Tento prepravný poriadok  je návrhom Dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy medzi Dopravcom a cestujúcim.

1.4. Prepravný poriadok upravuje podmienky prepravy osôb, príručnej batožiny, cestovnej batožiny a zvierat 

1.5  Dopravca vykonáva autobusovú dopravu podľa tohto prepravného poriadku v súlade s dopravnými licenciami, a so zmluvou, ktorá stanovuje rozsah dopravy, uzatvorenou medzi dopravcom a objednávateľom. 

 

 

 

Čl. 2

Povinnosti dopravcu

 

1. Dopravca je povinný :         
 a) používať pri prevádzkovaní vozidlá s technickým preukazom vozidla a v technickom stave, ktorý zodpovedá schválenej technickej spôsobilosti,        
 b) zastaviť prevádzku vozidla, ktoré ohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb, bezpečnosť majetku alebo životné prostredie nad únosnú mieru zaťaženia,    
 c) zabezpečiť, aby vozidlá viedli osoby, ktoré majú preukaz na vedenie vozidla.  

 
2. Dopravca je povinný vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť vozidla, spôsobilosť osádky vozidla  a nebránia tomu príčiny, ktoré dopravca nemôže odvrátiť.  
3. Dopravca je povinný zabezpečiť, aby v styku s cestujúcim každá oprávnená osoba dopravcu vystupovala rozhodne a nestranne, pričom zachovala slušnosť a zdvorilosť.       
4. Vodič môže odmietnuť vykonať alebo prerušiť prepravu, ak správanie cestujúceho vzbudzuje obavu o bezpečnosť alebo zdravie vodiča alebo ostatných cestujúcich.    
5. Dopravca je povinný sa starať o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu príručnej batožiny..            
6. Dopravca je povinný zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností vlastné,alebo prenajaté priestory na parkovanie a garážovanie vozidiel a ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu a na starostlivosť o vodičov a cestujúcich.  
7. Dopravca je povinný vybavit, aby v každom prevádzkovanom vozidle bol doklad o udelenom povolení alebo o licencii Spoločenstva podľa zák. č. 56/2012,           
8. Dopravca je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcim a tretím osobám prevádzkou vozidiel (§ 427, 764 a 769 Obč. zákonníka), činnosťou vodičov a oprávnených osôb dopravcu.          

 

 

Čl. 3

Postavenie a povinnosti cestujúceho


1. Cestujúci je povinný dodržiavať ustanovenia tohto prepravného poriadku, tarify a pokyny oprávnenej osoby dopravcu. Svoje práva, vyplývajúce z tohto prepravného poriadku, uplatňuje cestujúci disciplinovane u prítomnej oprávnenej osoby dopravcu, u vodiča v čase, keď vozidlo stojí v zastávke alebo v sídle dopravcu.       
2. Cestujúci je povinný správať sa pri čakaní, nastupovaní, počas jazdy a pri vystupovaní tak, aby neohrozoval bezpečnosť ani plynulosť cestnej premávky.           
3. Cestujúci je povinný zdržiavať sa na zastávke najmenej pol metra od nástupnej hrany nástupišťa až do úplného zastavenia vozidla v zastávke a otvorenia dverí.  
4. Cestujúci je povinný sa vo vozidle správať tak, aby svojím správaním neohrozoval bezpečnú a plynulú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval vozidlo a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťoval vozidlo a priestory dopravcu určené cestujúcim, neobťažoval a nespôsoboval škodu ostatným cestujúcim a oprávneným osobám dopravcu. Je povinný dbať na pokyny oprávnenej osoby dopravcu.     

 Cestujúcemu nie je dovolené najmä :           
     a) pôsobiť rušivo na vodiča pri výkone jeho služby,
    b) požadovať počas jazdy od vodiča informácie,   
    c) fajčiť vo vozidle,
    d) vykláňať sa z vozidla,
    e) nechať sprevádzané deti stáť alebo kľačať na sedadlách vozidla,          
    f) vyhadzovať odpadky a iné veci z vozidla a nechať vyčnievať veci z vozidla,      
    g)  pískať, spievať, hlučne sa správať, hrať na hudobnom nástroji alebo verejne počúvať reprodukovanú hudbu a reč.     


5. Cestujúci sa musí sám starať o to, aby v nástupnej zastávke včas nastúpil do vozidla a v cieľovej zastávke včas z vozidla vystúpil.          
6. Cestujúci môže nastúpiť do vozidla a z neho vystúpiť len ak nie je vozidlo v pohybe a len v zastávke alebo na mieste určenom oprávnenou osobou dopravcu.       
7. Cestujúci vystupujúci z vozidla má prednosť pred cestujúcim nastupujúcim do vozidla. 
8. Ak to vyžadujú prevádzkové alebo iné vážne dôvody, je cestujúci povinný na pokyn oprávnenej osoby dopravcu z vozidla vystúpiť, a ak chce v ceste pokračovať, na jeho pokyn včas nastúpiť.
9. Po príchode vozidla do výstupnej konečnej zastávky, všetci cestujúci sú povinní vystúpiť z vozidla.
10. Cestujúci má právo na náhradu za poškodenie príručnej batožiny len v prípade, ak spĺňa podmienky na jej prepravu podľa tohto prepravného poriadku a poškodenie neodkladne ohlásil vodičovi.
11. Cestujúci, ktorý znečistil vozidlo alebo iné zariadenie dopravcu, je povinný bez meškania odstrániť znečistenie (uviesť miesto do pôvodného stavu) alebo zaplatiť úhradu. Pokiaľ spôsobená škoda prevyšuje výšku úhrady, dopravca má právo vymáhať náhradu škody v zmysle platných právnych predpisov.
12. Ak cestujúci svojím konaním spôsobí škodu na vozidle alebo inom zariadení dopravcu, je povinný sa preukázať oprávnenej osobe dopravcu osobnými údajmi (napr. občiansky preukaz, cestovný pas) a spôsobenú škodu v plnej výške dopravcovi uhradiť.           

 

 

Čl. 4 

Vylúčenie osoby z prepravy

 

1. Dopravca je oprávnený z prepravy vylúčiť :
a) osobu, ktorá ohrozuje bezpečnosť prevádzky, svoju vlastnú alebo ostatných cestujúcich
b) osobu, ktorá napriek upozorneniu oprávnenej osoby dopravcu nedodržiava ustanovenia prepravného poriadku,  
c) osobu, ktorá znečisťuje ,alebo inak poškodzuje vozidlo dopravcu.         
d) osobu, ktorá inak obťažuje cestujúcich (napr. verejné pohoršenie, narušenie poriadku vo vozidle a pod.) alebo oprávnenú osobu dopravcu.           
e) osobu, ktorá vo vozidle fajčí alebo konzumuje alkoholické nápoje alebo existuje podozrenie, že cestujúci je pod vplyvom alkoholu alebo návykových alebo psychotropných látok,     

 

2. Osobu z prepravy vylučuje dopravca tak, aby pri výstupe z vozidla nedošlo k ohrozeniu jej života alebo zdravia.  

3. Cestujúci vylúčený z prepravy nemá nárok na zabezpečenie náhradnej dopravy.

4. V prípadoch podľa bodu 1 Čl. 4.. je Dopravca oprávnený prerušiť vykonávanú prepravu  cestujúceho, ktorého konanie oprávňuje Dopravcu odmietnuť prepravu cestujúceho. Cestujúci, ktorý bol v súlade s bodom1 Čl. 4 . vylúčený z prepravy, nemá nárok na náhradu cestovného za nevykonanú časť prepravy ani na vrátenie zaplateného cestovného.

 

 

 

Čl. 5

 
Preprava príručných batožín


1. Príručnú batožinu prepravuje dopravca spoločne s cestujúcim. Na príručnú batožinu si dohliada cestujúci sám. Za stratu alebo odcudzenie príručnej batožiny dopravca nezodpovedá.       
2. Cestujúci má právo vziať so sebou do vozidla ako príručnú batožinu veci, ktoré možno ľahko, rýchle a bezpečne naložiť a umiestniť vo vozidle, najviac 1kus.           
3. Príručnú batožinu musí cestujúci umiestniť vo vozidle tak, aby nesťažovala výkon služby vodiča, neobmedzovala nastupovanie a vystupovanie cestujúcich a priechod vozidlom. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, musí cestujúci uložiť príručnú batožinu podľa pokynu oprávnenej osoby dopravcu.           
4. Pokiaľ cestujúci prepravuje vec alebo príručnú batožinu, ktorá vyžaduje osobitný ochranný obal (napr. fotoaparát, ďalekohľad a pod.), a nie je takýmto obalom chránená, dopravca za jej poškodenie nezodpovedá.
5. Príručnú batožinu nevyhovujúcu ustanoveniam tohto prepravného poriadku je cestujúci povinný bez meškania odstrániť na najbližšej zastávke.                                                            

6.   Z prepravy sú vylúčené:

a) batožiny, ktorých celková hmotnosť presahuje 30 kg,

b) veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť prepravy alebo poškodiť, či  znečistiť ostatných cestujúcich alebo vozidlo,

c) veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom alebo z iného dôvodu by mohli byť cestujúcim na ťarchu                                                                                                  

 

 

 

Čl. 6

 
Preprava zvierat

 

 1.  Zvieratá sú z dopravy vylúčené.

 

 

 

Čl. 7

 
Nebezpečné veci, preprava ktorých je dovolená za osobitných podmienok

 

1. Osoba, ktorá je oprávnená nosiť strelnú zbraň, môže ju vziať so sebou do vozidla. Pre prepravu zbrane platia osobitné predpisy.

 

 

 

 

Čl. 8
 

Veci, ktorých preprava je vylúčená

 

1. Cestujúcemu je zakázané brať so sebou do vozidla :         
 
a) nebezpečné látky a veci, ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť výbuch, oheň, poškodenie vozidla, úraz, otravu, popálenie a ochorenie ľudí a zvierat,
b) nabité strelné zbrane,
c) veci, ktoré pre nevhodný spôsob balenia alebo bez puzdra môžu zraniť alebo znečistiť cestujúcich, prípadne poškodiť alebo znečistiť vozidlo.

 

 

Čl. 9

 
Nálezy


1. Ak vodič našiel vo vozidle nález, ktorý je možné považovať za stratený alebo zabudnutý, alebo ak cestujúci odovzdal vodičovi nález, ktorý našiel vo vozidle, vodič je povinný nález prevziať (s výnimkou potravín nepatrnej hodnoty rýchlo podliehajúcich skaze).        
2. Ak sa cestujúci, ktorý nález stratil alebo zabudol vo vozidle, prihlási u vodiča a nie sú pochybnosti o pravdivosti jeho tvrdenia (správne popíše nález alebo obsah nálezu), vodič je povinný mu nález vydať s podmienkou, že cestujúci sa preukáže osobnými údajmi (napr. občiansky preukaz, cestovný pas) na vykonanie zápisu v prevádzkovom doklade vozidla (meno, adresa bydliska, rodné číslo, evidenčné číslo preukazu totožnosti cestujúceho) a cestujúci prevzatie nálezu potvrdí podpisom.       

 

 

Čl. 10

 
Mimoriadne udalosti počas prepravy


1. Mimoriadnymi udalosťami počas prepravy sú najmä :        
a) dopravná nehoda,
b) požiar vo vozidle,
c) úraz alebo náhle ochorenie, pri ktorom je ohrozený život alebo zdravie cestujúceho, oprávnenej osoby dopravcu alebo iných osôb, 
    

2. Ak cestujúci spozoruje vo vozidle, že je ohrozená bezpečnosť a zdravie cestujúcich, je povinný na túto skutočnosť upozorniť vodiča.   
 

3. Pri mimoriadnej udalosti je vodič povinný zastaviť vozidlo , zaistiť vozidlo proti pohybu, vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť dopravy na mieste mimoriadnej udalosti, nahlásiť mimoriadnu udalosť zodpovednému pracovníkovi spoločnosti , poskytnúť alebo zabezpečiť prvú pomoc  podľa svojich schopností, postarať sa o bezpečnosť cestujúcich .    
 

4. Na mieste mimoriadnej udalosti je zakázané vodičovi, cestujúcim a ostatným osobám manipulovať s vozidlami, zariadeniami alebo predmetmi, ktoré mali alebo by mohli mať vplyv na vznik alebo priebeh mimoriadnej udalosti. Spôsobený stav je možné meniť iba vtedy, ak je to potrebné na uvoľnenie alebo ošetrenie zranenej osoby.       
 

5. Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu alebo usmrteniu osôb, k hmotnej škode na vozidle, jeho zariadení a vybavení, dopravnom zariadení alebo inom majetku, cestujúci je povinný vodičovi alebo oprávnenej osobe dopravcu poskytnúť údaje dôležité pre vyšetrenie mimoriadnej udalosti.                                                
 

6. Poškodený cestujúci je povinný o vzniku a odhadovanej výške škody bezodkladne informovať vodiča autobusu  a oznámiť mu údaje potrebné na prešetrenie vzniku škody, vrátane rozsahu škody a identifikačných údajov cestujúceho.                                                                                                                                                

 

7. Pri prerušení prepravy mimo zastávky vodič umožní výstup cestujúcim z vozidla len v týchto prípadoch :
a) pri vyskytnutí sa prekážky na trati, pri ktorej je predpoklad, že doprava bude prerušená na čas dlhší ako 15 minút,
b) pri poruche vozidla, pri ktorej je predpoklad, že jazda bude prerušená na čas dlhší ako 15 minút,
c) pri náhlom ochorení (nevoľnosti) niektorého z cestujúcich,
d) pri dopravnej nehode alebo poruche vozidla, po ktorej musí byť vozidlo vyradené z prevádzky,
e) pri vzniku požiaru vo vozidle,
f) ak sa vodič stane náhle neschopným na ďalší výkon služby.        

 

8. Vodič môže prerušiť prepravu v prípade, ak nastanú mimoriadne poveternostné podmienky prerušujúce zjazdnosť vozovky.        
 

9. Ak vznikne vo vozidle požiar, cestujúci na výzvu vodiča alebo oprávnenej osoby dopravcu sú povinní urýchlene a disciplinovane opustiť vozidlo.        
 

10. Ak pri mimoriadnej udalosti dôjde k zraneniu vodiča, cestujúci sú mu povinní podľa svojich schopností poskytnúť alebo zabezpečiť prvú pomoc.       
 

11. V prípade mimoriadnej udalosti je dopravca povinný zabezpečiť náhradnú dopravu do cieľovej zastávky iným vozidlom          
 

12. Nezrealizovanie prepravy, oneskorený príchod vozidla alebo strata prípoja nezakladá cestujúcemu právo na náhradu škody.

 

 

 

Čl. 11
 

Reklamácia

 

1. Cestujúci uplatňuje u Dopravcu práva a nároky vyplývajúce z tohto prepravného poriadku bez zbytočného odkladu; ak sa práva neuplatnili najneskôr do troch mesiacov odo dňa, kedy mal uplatňovaný nárok vzniknúť, zaniknú. To neplatí v prípade v prípade nárokov na náhradu škody na zdraví, ktoré môže cestujúci uplatniť priamo na súde v premlčacej dobe podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.


2. Cestujúci je povinný uplatniť svoje práva a nároky písomnou reklamáciou, v ktorej presne a jasne vymedzí, ktoré jeho práva boli akým spôsobom dotknuté a akú kompenzáciu požaduje a zároveň vznik svojich nárokov primerane odôvodní. Cestujúci je oprávnený doručiť Dopravcovi reklamáciu poštou,alebo osobne na adresu jeho sídla. Ak sa reklamácia týka služieb vodiča vozidla pri vykonávaní prepravy, je cestujúci oprávnený podať reklamáciu aj priamo u dotknutého vodiča.                                                                                                                      

3. Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v odseku 2 tohto článku, dopravca vyzve reklamujúceho na jej doplnenie a určí primeranú lehotu nie kratšiu ako 7 dní. Ak reklamujúci doplní reklamáciu v určenej lehote, platí že bola riadne podaná.  

 

4. Ak cestujúci reklamáciu v určenej lehote nedoplní a z podanej reklamácie nevyplýva dôvod na uznanie nárokov reklamujúceho, Dopravca reklamáciu odmietne.

 

5.  Dopravca je povinný najneskôr do 1 mesiaca od prijatia reklamácie informovať reklamujúceho cestujúceho o tom, či je reklamácia opodstatnená, odmietnutá alebo sa stále vybavuje. Oznámenie o konečnom vybavení reklamácie musí Dopravca doručiť reklamujúcemu cestujúcemu najneskôr do 3 mesiacov od prijatia reklamácie.

 

 

Čl. 12
 

Záverečné ustanovenia

 

1. Tento prepravný poriadok je platný a účinný od 1.10.2013.           
2. Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia a sprístupnenia.

 

 

 

V Bratislave, dňa 1.10.2013.

 

| |
close
Operátori nie sú prítomní. Zanechajte nám odkaz alebo nám napíšte neskôr.
Meno, priezvisko:
Váš e-mail:
Predmet: